Transfer Fiyatlandırması – 4


2.2 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi İle Anlaşma Usulü (APA)
Ülkemize 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe giren transfer fiyatlandırması ile ilgili olarak mükellefler işlemlerine ilişkin belirlediği yöntemi Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı ‘na başvuru yaparak anlaşma yapılmaktadır.Bu anlaşma en fazla 3 yıl geçerliliğini korumaktadır.Belirlenen koşulların altında bir anlaşma sağlanmamaktadır. Peşin fiyatlandırma anlaşması yapmak için yalnızca kurumlar vergisi mükellefleri başvurabilirler.Anlaşamadan yararlanma için kademeli bir geçiş süreci öngörülmektedir. Bu çerçevede, 01.01.2008 tarihinden itibaren Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükelleflerin, 01.01.2009 tarihinden itibaren ise tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt dışı işlemlerine ilişkin olarak belirlenecek olan yöntem konusunda Gelirler İdaresi Başkanlığı ‘na başvurmaları mümkün olmuştur.

2.2.1 Peşin Anlaşma Usulü Süreci
Bu usulün sürecine 1 Seri Numaralı Transfer Fiyatlandırması Tebliği ‘ne göre belirlenmiştir.Peşin anlaşma usulüne dair süreç işleyişi ;
2.2.1.1 Ön Değerlendirme
Yapılan başvurunun, sunulan bilgi ve belgelerle birlikte Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından değerlendirmeye tabi tutulur.
2.2.1.2 Analiz
Gerekli verilerin tamamlanmasının ardından karşılaştırılabilir işlemlerin, kullanılan varlıkların, diğer düzeltmelerin, uygulanabilir yöntemlerin anlaşma şartlarına ve diğer temel konuların değerlendirilmesi yapılır.
2.2.1.3 Anlaşmanın Kabulü veya Reddi
Analizin ardından mükellefin başvurusu aynen kabul edilir veya gerekli değişikliklerin yapılması koşuluyla kabul edilebilir.Bir başka seçenek ise anlaşmanın reddidir.Mükellefin bu anlaşma kabul olduğunda Gelirler İdaresi ile arasında peşin fiyatlandırma anlaşması imzalanır.İmzalanan tarihten itibaren geçerliliği başlar.
2.2.1.4 Anlaşmanın Yenilenmesi
Mükellef mevcut bir peşin fiyatlandırma anlaşmasının yenilenmesi talebinde de bulunabilmektedir.Böyle bir durumda ise mükellef anlaşma süresinin bitiminden en az 9 ay sonra Gelirler İdaresi ‘ne başvurması gerekmektedir.
2.2.1.5 Anlaşmanın Revize Edilmesi
Gelirler İdaresi ile mükellef arasında hali hazırda ve imzalanmış olan anlaşma aşağıdaki şartlar dahilinde revize edilebilmektedir.
· Anlaşmada yer alan kritik bir varsayımın gerçekleşmemesi
· Anlaşma koşullarında esasa ilişkin bir değişikliğin gerçekleşmesi veya anlaşmada belirlenen koşulların geçerliliğini sürdürmemesi
· Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları da dahil, yasal düzenlemelerde anlaşmayı etkileyecek değişikliklerin gerçekleşmesi,
· İki veya çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşmalarında, diğer ülke idaresinin/idarelerinin anlaşmayı revize etmesi, yürürlükten kaldırması veya iptal etmiş olması
Mükellef, Gelirler İdaresi ile imzaladığı peşin fiyatlandırma anlaşmasının revize edilmesi için başvuru yapabilir.Aynı şey Gelirler İdaresi ‘nin mükellefe tespiti ile de mümkün olabilmektedir.
2.2.1.6 Anlaşmanın İptali
Anlaşmanın iptal edildiği durumlarda iptal kararının verildiği tarihten itibaren bu işlem geçerliliği başlar.Bir anlaşmanın iptal olabilmesi için;
· Mükellefin peşin fiyatlandırma anlaşmasında belirtilen koşullara uymaması
· Mükellef tarafından gerek başvuru esnasında gerekse sonraki aşamalarda (yıllık rapor da dahil) ibraz edilen bilgi ve belgelerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olduğunun tespit edilmesi gerekir.Ayrıca Gelirler İdaresi anlaşmayı tek taraflı iptal edebileceği gibi anlaşmayı hiç yapılmamış olarak kabul görebilir ve vergi incelemesine de tabi tutabilmektedir.
2.2.1.7 Belgelendirme
Bu usul Kurumlar Vergisi Kanunu 13/3 de emsallere uygunluk ilkesinin doğrultusunda tespit edilmiş olan fiyat veya bedellere dair hesaplamaların kayıtları, cetvel ve belgelerin ispat edici nitelikte olduğundan kağıtların saklanması zorunluluğu öngörmektedir.Belgenin içeriğinin uygun olması ve gerekli sürelerde ibraz edilmesi önemlidir.
2.2.1.7.1 Yıllık Belgelendirme
Kurumlar vergisi mükelleflerinin, ilişkili kişilerle bir takvim yılı içinde yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri ile ilgili olarak “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form” doldurulmalı ve yıllık beyanname ekinde bağlı vergi dairesine ibraz etmeleri gerekmektedir.Büyük yada diğer küçük mükelleflerin bağlı bulunduğu vergi dairesine göre yapacağı işlem aşağıdaki gibidir;
Bağlı Olunan Vergi Dairesi İşlem Form&Rapor;
Büyük Mükellefler VDB Yurtiçi-Yurtdışı TF Form ve Raporu
Diğer Küçük Mükellefler Yurtdışı TF Form ve Raporu
Yıllık belgelendirmede:
· Kurumun faaliyetlerinin tanımı ve organizasyon yapısı, ilişkili kişilerin vergi kimlik numaraları, adresleri, telefon numaraları tanımları ve bu kişiler arasındaki mülkiyet ilişkileri,
· Kurumun fonksiyonları ve sahip olduğu riskleri içeren tüm bilgiler,
· İşlem konusu yıla ilişkin ürün fiyat listeleri,
· İşlem konusu yıla ilişkin üretim maliyetleri,
· İşlem konusu yıl içinde ilişkili ve ilişkisiz kişilerle yapılan işlemlerin miktarı ve fatura bilgileri,
· İşlem konusu yıl içinde ilişkili kişilerle yapılan tüm sözleşme örnekleri,
· İlişkili kişilere ait özet mali tablolar,
· İlişkili kişiler arasındaki işlemlere uygulanan şirket içi fiyatlandırma politikası,
· İlişkili kişiler tarafından farklı muhasebe standartları ve yöntemleri kullanılıyor ise bunlara ilişkin bilgi,
· Gayri maddi varlıkların mülkiyetine ve alınan veya ödenen gayri maddi hak bedellerine ilişkin bilgi,
· Kullanılan transfer fiyatlandırması yönteminin seçilme nedeni ve uygulanmasına ilişkin bilgi ve belgeler (iç ve/veya dış emsaller, karşılaştırılabilirlik analizi),
· Emsallere uygun fiyat ya da kâr marjının saptanmasında kullanılan hesaplamalar ve yapılan varsayımlara ilişkin ayrıntılı bilgiler,
· Belli bir emsal fiyat aralığı tespit edilmişse, bu aralığın tespitinde kullanılan yöntem,
· Emsal fiyatın tespit edilmesi için gerekli diğer belgelerin bildirilmesi zorunludur.
Ayrıca idare gerekli gördüğü takdirde mükelleften ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilmektedir.İlgili bilgi ve belgelerin yabancı dilde yazılmış olmaları halinde ise bunların Türkçe çevirilerinin de ibraz edilmesi zorunludur.

Transfer Fiyatlandırması – 4 ile Benzer Yazılar:

8 Nisan 2011 Saat : 3:48

Transfer Fiyatlandırması – 4 Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

kişisel web günlüğü , ekonomi yazıları , sosyal medya yazıları ,  Son Yazılar FriendFeed
reklam
reklam
reklam
reklam

Kimler İzliyor Kimler